Rezultati Tima eksperata

 

Rezultati Tima eksperata:

1. Obuka i prekvalifikacija viškova kadrova
Preuzimanjem Fabrike automobila od strane Fiata ostao je veliki broj ljudi bez posla. Ministartvo za rad
je predložilo da se organizuje prekvalifikacija i obuka kadrova. Tehnika škola je preuzela posao
prekvalifikaciju. Jedna Italijanska nevladina organizacija je školi finansirala u?ila sa primenom
savremenih tehnologija.
Zastava i Mašinski fakultet su preuzeli obavezu strukovne obuke ( Horizontalno obrazovanje ). Smatrali
smo da su za kadrove tehni?ke struke korisne oblasti: ušteda energije i koriš?enje alternativnih izvora
energije. U Evropi je pristup ovim oblastima ve? više godina veoma intezivan.
Napravili sam program i planirali sredstva za nabavku funkcionalne opreme, koja ?e se koristiti kao u?ila.
Odabrali sam i prostor,koji je bio napušten u krugu grupe Zastava. Naravno tada u Srbiji nije imalo
primera organizovane obuke za oblasti alternativnih izvora energije. Nema?ka je bila ubedljivo prva za
ove oblasti
U Nema?koj smo posetili nekoliko projektantskih firmi i lokacija na kojima smo imali uvid u
funkcionisanje izvedenih instalacija.

1.Jedan napušteni objekat smo renovirali prostoriju namenjenoj za obuku, uveli smo podno grejanje i
hla?enje toplotnom pumpom.
2. Funkcionisanje instalacije toplotne pumpe je napravljena na jednoj tabli, koja je imala vrlo kvalitetnu
didakti?klu koncepciju.
3. Ugradili smo solarne panele i osvetlili dva stuba ispred objekta
4. Napravili smo vetrenja?u za proizvodnju struje i postavili je na krov objekta.
5. Iza objekta smo napravili malo postrojenje za bio gas, koji je u susednom objektu pokretao motor
agregata za proizvodnju struju.
Na svim ovim poslovima su radili naši majstori i inženjeri. Ja sam održao jedno predavanje a kasnije su
dvojica mladih kolega nastavila da drže predavanje.
Tada u Srbiji nije bilo ovakvog kompletnog centra za obuku. Pored poslova obuke planirao sam
projektovanje i izvo?enje radova. Ja sam imao odgovaraju?e licence ali sam hteo da i neke mla?e3
kolege uputim na polaganje državnog ispita i u skladu sa pravilima inženjerske komore da dobiju i
licence.Imao sam još jednu ideju sa inženjerskom komorom, koja se odnosila na eventualnu obuku
kandidata za licence.
Uvreme ovih radova nism bio direktor( zbog 65 god života ) ve? ?lan uprave. ?im sam prestao da budem
direktor ?uo sam mnoga ogovaranja od nekih saradnika koje sam ja postavio. Me?utim i Predsednik
upravnog odbora Ljubi? me nije trpeo i stalno je insistirao na mom odlasku u penziju. Sa druge strane do
mene su dolazile vesti da Ljubi? sa firmom Mejsa troši ogromne državne novce. Znao sam da nemogu
ništa popraviti jer je meni i bilo kome iz Zastave bilo zabrnjeno da u?esvujemo u analizi ponuda izvo?a?a.

Otišao sam u penziju 31.12.2012godine. Centar u koji sam ja i moji saradnici uložili dosta truda u nameri
da odre?en broj ljubi profitobilno radi u tom centru. A žalost to iše nikoga nije zanimalo. U prostorije
centra je uba?ena radionica za šivenje a oprema kao i onaj elektro auto su razvu?eni su na razne strane.
Za prezentaciju didakti?kog centra pripremili smo slajdove, koje ?u ovde prikazati kao dokaz onoga što je
ura?eno.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *