Auto na električni pogon

Udruženje gra?ana „Efikasno koriš?enje energije, (koja je svuda oko nas i u nama) u službi unapre?enja kvaliteta života“

Auto na elektri?ni pogon

Razvoj i primena novih tehnologija u proizvodnji putni?kih automobila;

Uskla?ivanje proizvoda sa principima održivog razvoja;

Stvaranje uslova za proizvodnju automobila sa elektri?nim pogonom u Srbiji;

Afirmisanje prednosti elektroautomobila;

Iskoriš?enje znanja i rada Zastavinih stru?njaka.

 Read more: Auto na elektri?ni pogon

„Zastava tim“ proizveo elektromobil

Putni?ki automobil na elektri?ni pogon na platformi „Zastave 10“  uradila je nevladina
organizacija „Zastava tim“ koja okuplja inženjere „Zastave“ a projekat je finansijski podržala
Regionalna privredna komora Kragujevac

 Read more: „Zastava tim“ proizveo elektromobil

Prototip elektro vozila

U cilju izrade prototipa elektri?nog vozila i provere njegovih funkcionalnih karakteristike ostvarena je
saradnja sa renomiranim kineskim proizvo?a?ima komponenti

 Read more: Prototip elektro vozila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *