Naš motiv da osnujemo udruženje “ ENERGIJA SON i UN “ je da se još ofanzivnije
nastavi sa aktivnostima udruženja " TIM ekspperata zastave ", koje je organizovano od
strane stručnih kadrova iz Zastave Kregujevac, neposredno pri pčetku privatizacije
Zastave od strane FIATa.
Dolaskom Fiata veliki broj radnika je izgubio posao pa je doneta odluka u Ministarstvu
za rad da se organizuju obuke i prekvalifikacije kako bismo dobili kadrove za rad na
savremenijim tehnologijama.Udruženje je funkcionisalo u sastavu Zastave i Privredne
komore Kragujevac a u saradnji sa Evropskim i Kineskim Firmama.
Imajući u vidu da je proizvodnja energije osnova razvoja u svim delatnostima, udruženje
je počelo da se bavi alternativnim izvorima enerrgije i to projektovanjem postrojenja za
proizvodnju i tehničkim sistemima za rad u ekološkim uslovima. Posvetili smo i pažnju
sopstvenoj energiji čoveka kako bi motivisali naše radnike da svojom sopstvenom
energijom ofanzivnije krenu ka putevima unapređenja kvaliteta života.
Osnivači novog udruženja su uglavnom članovi bivšeg udruženja: "TIM ekspperata
zastave "
Naše aktivnosti će u ovim uslovima biti posebno usmerene na stručne aktivnosti da
enaergiju postavimo u službu unapređenja kavaliteta života.
Činjenica da je energija svuda oko nas kao i u nama, nameće zadatke našem udruženju
da radom na studijiama, projektima i konkretnim predlozima, utičemo na unapređenje
kvaliteta života po skoro svim kriterijumima za procenu kvaliteta života.
Mnoge naučne institucija u svetu a i kod nas definisale su kriterijume i metode
oceanjivanja istih. Ipak nedostaju pravi koncepti za brzi napredak.
Posvetićemo pažnju:


1. Ekonomičnoj potrošnji energije i dobijanjem iste iz obnovljivih izvora.
2. Pomoć građanima da unapređenjem sopstvene energije, utiču na ostvarivanje
svojih prava i lične sigurnosti. U naprednim državama na našoj planeti uočljivi su
napredci u ovj oblasti.